فصل اول – هدف، دامنه شمول و تعاریف الف – هدف: هدف از تدوین این آیین‎نامه پیشگیری از حوادث منجر به‎صدمات و خسارات‎جانی‎و مالی در عملیات‎ساختمانی و تامین ایمنی و حفاظت نیروی‎انسانی شاغل در کارگاه‌های‎ساختمانی است.
    آیین‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتی‌ حفر چاه‌های‌ دستی‌....

ادامه مطلب
منبع : ((ایمنی،بهداشت و محیط زیست)) |آیین‌ نامه‌ حفاظتی‌ کارگاه‌های‌ ساختمانی‌
برچسب ها :